22 . 07 . 2017
пошук робіт:         
    


Головна
Предметы
Перелік готових робіт
Практичні завдання
Замовлення
Система розрахунків
Ціни
Контакти
Суперпропозиція
АкціїУВАГА!!!

Пропозиція для студентів вищих навчальних закладів міста Хмельницького.

Пропонуємо готові контрольні, курсові, дипломні роботи, звіти по переддипломній практиці, реферати для вузів міста Хмельницького

Перелік предметів для Хмельницьких вузів


!!!!!!!

В новому розділі

практичні завдання


можна знайти умови завдань що ми виконуємо, а також замовити практичні завдання.

 

Ми працюємо в сфері замовленя робіт з 2001 року. Нами виконано майже двадцять тисяч якісних індивідуальних робіт з гуманітарних, економічних, педагогічних, соціальних, та психологічних дисциплін.

Контактні телефони:

+3 (097) 266-89-10

+3 (093) 188-13-44

E-mail: borgem@ukr.net

Працюємо з 9-00 до 21-00;


 

 

Акція 2+1 (два плюс один)

Придбавши в нас 2 роботи Ви отримаэте третю безкоштовно


 

Управління діяльністю дошкільних навчальних закладів, на прикладі дитячого заклад «Райдуга»

 
код роботи: 4456
розділ: Педагогіка
тип: Дипломна робота
об'єм: 157
рік написання: 2013
винагорода автору: 15 у.о

Зміст:

Вступ ------------------------------ ------------------------------ -----------------------------5
Розділ 1. Сучасне дошкільний навчальний заклад: проблеми управління його розвитком
1.1 Характеристика системи дошкільної освіти ------------------------------ -----12
1.2 Формування адаптивного освітнього середовища ---------------------------25

1.3 Напрямки вдосконалення управління якістю діяльності дошкільного закладу ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -35
1.4. Особливості психології управління у дошкільному навчальному закладі----------------------- ------------------------------ ------------------------------ --------------------46
Розділ 2. Управління діяльністю дошкільних навчальних закладів, на прикладі дитячого заклад «Райдуга».
2.1 Характеристика дошкільного навчального закладу --------------------------71
2.2 Якість основних видів діяльності ------------------------------ ------------------73
2.3 Якість результатів діяльності ------------------------------ ----------------------118
2.4 Інноваційна діяльність ДНЗ ------------------------------ ------------------------121
В исновок ------------------------------ ------------------------------ ---------------------133
Спис ок літератури ------------------------------ ------------------------------ ----------135
Додатки 
 

Список літератури

1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. – Ростов - на - Дону, 2008. – 448 с.
2. Али Акбар Фурутан Отцы, матери, дети. –М. : «Прогрес» 2010. – 155 с.
3. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев – СПб., 2010. – 324 с.
4. Андреева Т.В. Семейная психология. - Санкт-Перербург, 2004. – 264 с.
5. Анцупов А.Я., Шипілов А.И. Конфліктологія: Підручник для вузів. – М.: ЮНіТі, 2009. – 487 с.
6. Асеев А. Г. Психология личности. М. : Из – во Моск. Ун – та, 1990. – 317 с.
7. Баскина Ю.В. Методика диагностики родительского отношения (методика включенного конфликта). – Автореф канд.... психол. н. – М., 1992. – 24 с.
8. Бестужев-Лада И. Ступени к семейному счастью //Семья и школа. –1996. –№3. – С.30-33.
9. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
10. Бойко В.В. Счастье, семья, дети. – М.: Пр., 1980. – 97 с.
11. Бойко В.В. Если ты жена и мать. – М.:Пр., 1985. – 136 с.
12. Бондарчук О.І. Психологія сім”ї. – М: Питер, 2000. – 382 с.
13. Варга Д. Радость родительских забот. – М.:Пр., 1983. – 155 с.
14. Дмитрієв А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введення в загальну теорію конфліктів. – М., 1993. – 219 с.
15. Дональдсон М. Мыслительная деятельность детей. – М. : Педагогика, 1985. – 153 с.
16. Дружинин В.Н. Психология семьи: 3-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 176 с.
17. Егорова М. С. Психология индивидуальных различий /М. С. Егорова – М., 1997. – 216 с.
18. Жигалин С.С. Влияние родительских позиций на воспитательный потенциал семьи подростка //Социально-психологические аспекты формирования личности: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Шадринск, 2004. - С.164-171.
19. Жигалин С.С., Овчарова Р.В. Родительская позиция как психологический феномен //Экономика, психология, бизнес. – Красноярск, 2004. - № 2. – С.166-182.
20. Жигалин С.С. Родительская позиция и ее роль в психологической структуре родительства //Психолого-педагогические проблемы этической психологии: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. - Шадринск, 2003. Ч. I. − С. 163-164.
21. Забродський М. М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. – Тернопіль: Богдан, 2009. – 498 с.
22. Ішмуратов В.А. Конфлікт і злагода – К.: Наука, 2009. – 99 с.
23. Канатаев Ю.А. Психологія конфлікту. – М.: ВАХЗ, 1992. – 243 с.
24. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. — М.: «Эксмо», 2007. — 416 с.
25. К вопросу о компонентах феномена родительства// Психологическое сопровождение личности в педагогическом процессе: Сб. научных трудов. – Курган, 2012. – 81с.
26. Клюева Н. В. Психолог и семья: диагностика, консультация, тренинг. –Ярославль, 2002. – 56 с.
27. Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия. // Общение и диалог в практике обучения, воспитания и психологического консультирования: Сб. научн. тр. / Под ред. А.А. Бодалева. – М.: Изд-во АПН СССР, 1987. – С. 4 – 16.
28. Ковальов С.В. Психологія сімейних стосунків. – Наука , К 2001. – 277 с.
29. Кондаков И.М., Сухарев А.В. Методологические основы зарубежных теорий профессионального развития // Вопр. психологии. 1989, №5, С. 158 – 164.
30. Кон И. С. Введение в сексологию / И. С. Кон – М., 2008. – 198 с.
31. Кон И. С. Пол и идентификация // Психология индивидуальных различий / Под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтера и В. Я. Романова. – М., 2000. – 194 с.
32. Кочубей Б. И. Мужчина и ребёнок. – М.: Знание, 1990. – 104 с.
33. Красовский А. С. Будущий муж и отец / А. С. Красовский – Минск, 1986. – 158 с.
34. Лисенко О.В. Модификация методики исследования особенностей межличностного восприятия в конфликтной ситуации // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №5. – С. 23–27.
35. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Патопсихологія підліткового віку. – Главник, 2008. – 335 с.
36. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. – М.: Academia, 2000. – 456 с..
37. Немов Р.С. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – М.: Просвещение, 1995. – 512 с.
38. Овчарова Р. В. Психология родительства. – М; “Академия”, 2005. – 261 с.
39. Овчарова Р. В. Справочная книга школьного психолога. – М.: Просвещение, 2009. – 315 с.
40. Психологический словарь /Под общ. Ред.. А.В. Петровського, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
41. Реан А. А. Практическая психодиагностика личности. Учебное пособие. – СПб, 2011. – 218 с.
42. Симптоматика, динамика и этиология конфликта. Конфликты: борьба, взаимодействие, сотрудничество. Под ред. Г.М. Потанина. - Белгород, 2006. - С 32-49.
43. Сисенко В.А. Подружні конфлікти. – М.: Думка, 1989. – 99 с.
44. Спиваковская А.С. Как быть родителями. – М.: Педагогика, 1986. – 160 с.
45. Степанов О. М. Психологічна енциклопедія. – Київ, 2006. – 733 с.
46. Тархова Л. Мальчик, мужчина, отец. – М.: Знание, 1992. – 76 с.
47. Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологи. – М.: Педагогика, 2009. – 138 с.
48. Причины и сущность конфликтов подростков с родителями. Социальная профилактика правонарушений в молодежной среде. - Белгород, 2009 - С. 23-30.
49. Психология как наука о поведении / Дж. Уотсон. – М. : АСТ-ЛТД, 2009. –704 с.
50. Психология семьи. Хрестоматия: Учебное пособие для факультетов психологии, социологии, економики и журналистики/ Ред. Д.Ф. Райгородский. – Самара: БАХРАК. – М.: ЮНИТИ, 2012. –752 с.
51. Трофімов Ю. Л. Психологія. – К. : Либідь, 2010. – 504 с.
52. Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Минск : Попурри, 1998. – 608 с.
53. Фром Э. Кризис психоанализа. – СПб.: Питер 2010. – 166 с.
54. Хорни К. Самоанализ. – СПб, Питер, 2012. – 480 с.
55. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: Апрель-Пресс, издательство ЭКСМО-Пресс, 2010. – 447 с.
56. Щербань П. Психологія сучасної сім’ї та педагогіка сімейних взаємин//Рідна школа. – 2009. – С.14-15.
57. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семи. — СПб.: Питер, 2009. – 656 с.
 
 

© KURSOVA.com.ua 2007—2008.
Створення сайтів Design studio WEB-POINT